iceflowers

31 tekstów – auto­rem jest icef­lo­wers.

Li­mit łez przez­naczo­nych na Twoją osobę zos­tał wyczerpany. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 21:37

- A ty co? Za­kochałaś się, że ta­ka ra­dos­na przez cały dzień jesteś?
- Wręcz prze­ciw­nie, na­reszcie się "od­kochałam" i czuję, że od te­raz mogę góry przenosić. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 listopada 2010, 16:42

Ni­by po­win­niśmy uczyć się na błędach, jed­nak jes­tem tak cho­ler­nie od Ciebie uza­leżniona, że nie pot­ra­fię po­wie­dzieć dość. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 4 listopada 2010, 19:25

Tak, strach ma wiel­kie oczy. Dziś się o tym prze­konałam, kiedy zo­baczyłam w moim do­mu mysz, myślałam, że za­wału dos­tanę. Małe, niepo­zor­ne zwierzątko, a pot­ra­fi napędzić ty­le strachu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 września 2010, 20:21

Co bym zmieniła gdy­bym mogła cofnąć czas? Nic, ab­so­lut­nie nic. Dlacze­go? Bo gdy­bym zmieniła je­den mo­ment, całe życie mogłoby się po­toczyć inaczej. Nie byłoby tych pięknych chwil, ale również tych złych. Jed­nak mi­mo wszys­tko, dzięki te­mu jes­tem bo­gat­sza o ba­gaż doświad­czeń i wiem ja­kich błędów nie popełniać. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 września 2010, 19:20

Jed­no zdjęcie mniej na tab­li­cy kor­ko­wej, a pot­ra­fi dop­ro­wadzić do szału. Kiedy pat­rzę na te pus­te miej­sce, co­raz bar­dziej uświada­miam so­bie brak Two­jej osoby. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 września 2010, 22:16

Cieszę się, że wy­korzys­tałam drugą szansę. Gdy­by nie to, pew­nie do dziś myślałabym, że świat się kończy na To­bie. Jed­nak te­raz już wiem, że bar­dziej tęskniłam za Twoją blis­kością, niż za Tobą. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 września 2010, 14:57

Wczo­raj przed snem długo o To­bie myślałam. Tak bar­dzo chciałam się do Ciebie jeszcze raz przy­tulić, posłuchać Two­jego ma­rudze­nia, które kiedyś mnie tak bar­dzo de­ner­wo­wało, pokłócić się o jakąś błahos­tkę. Byłam przekonana, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 sierpnia 2010, 19:33

Boję się. Ale to chy­ba dob­rze, bo nig­dy nie można być nicze­go pew­nym w stu procentach. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 sierpnia 2010, 14:13

Kiedyś py­tano mnie dlacze­go nie mam chłopa­ka, za każdym ra­zem od­po­wiadałam, że od­po­wied­ni się jeszcze nie zna­lazł. Py­tali jak ma być. Mówiłam, że nie może pa­lić i nie po­winien pić. A te­raz? Jes­tem z zu­pełnym prze­ciwieństwem mo­jego "ideału" i nie za­mieniłabym go na ni­kogo innego.

Jak wi­dać "ser­ce nie sługa". 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 sierpnia 2010, 15:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność